logo

Salon Kosmetyczny

Ciechanów, ul. Warszawska 68 I piętro

tel. +48 519 607 519, +48 606 423 390


O NAS

Inter Beauty Zbigniew Puli�ski jest od d�u�szego czasu wiod�c� firm� na lokalnym rynku w dziedzinie stylizacji paznokci tj. us�ug kosmetycznych, szkole�, przygotowania zawodowego, dystrybucji kosmetyk�w, wyposa�enia gabinet�w kosmetycznych. Szkolenia jakie s� oferowane przez firm� to szkolenia w dziedzinie manicure, pedicure, pedicure leczniczym, stylizacji paznokci, zabieg�w piel�gnacyjnych d�oni i st�p, wiza�u. Wszystkie szkolenia w firmie s� prowadzone indywidualnie b�d� w dwuosobowych grupach jednak na specjalne zam�wienia mog� by� przeprowadzone kursy w wi�kszych grupach. Zapewniamy wzorowo wyposa�one stanowiska szkoleniowe, niezb�dne akcesoria, materia�y dydaktyczne oraz pomoc po uko�czeniu kursu. Szkolenia s� prowadz� przez do�wiadczonych instruktor�w co zapewni Pa�stwu jak najbardziej profesjonalne przygotowanie do zawodu: Stylisty Paznokci i Wiza�ysty.